Voorwaarden

legalee – Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die legalee vof (hierna legalee) levert. Door het gebruik van de dienst gaat u akkoord met deze voorwaarden. Legalee is een jong en veranderend bedrijf. Deze voorwaarden zijn daarom onderhevig aan verandering. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Dienst

De dienst van legalee bestaat uit het samenbrengen van rechtzoekende particulieren en bedrijven (hierna: rechtzoekenden of rechtzoekende) met juridische dienstverleners zoals juristen, advocaten, notarissen, fiscalisten en mediators (hierna: dienstverleners of dienstverlener) via de website http://legalee.nl (hierna: de website). De rechtzoekende plaatst een aanvraag op de website waarna hij of zij kosteloos en vrijblijvend in contact wordt gebracht met aangesloten dienstverleners. Het contact tussen rechtzoekende en dienstverlener verloopt direct of door bemiddeling van legalee.

Betaling

De dienst die legalee biedt is voor rechtzoekenden kosteloos. Dienstverleners kunnen contact opnemen met info@legalee.nl voor meer informatie.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacy policy leest u daar meer over. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met info@legalee.nl.

Aansprakelijkheid

Legalee kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, van de rechtzoekende, dienstverlener of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van de website door de dienstverlener of rechtzoekende of door derden. Legalee.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een gesloten overeenkomst tussen rechtzoekende en dienstverlener, naar aanleiding van een tot stand gekomen rechtsverhouding door middel van de dienst aangeboden op de website. Legalee is slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van grove schuld of opzet van de kant van Legalee. De aansprakelijkheid van Legalee beloopt nimmer een bedrag hoger dan de door Legalee totaal bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de dienst door de gebruiker. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren.

Klachtenregeling en geschillen

Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur dan uw klacht naar info@legalee.nl. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.