Betaalt medische maatschap btw over niet-medische werkzaamheden?

In beginsel is een maatschap met vrije beroepsbeoefenaren vrijgesteld van het betalen van omzetbelasting (btw). Althans, over medische diensten hoeft geen btw te worden betaald. De vraag is of deze uitsluiting ook  geldt voor niet-medische diensten van maten. De rechtbank Zeeland-West-Brabant doet een opmerkelijke uitspraak.

Managementparticipatie

Sinds 2015 is de integrale bekostiging ingevoerd. Er wordt door zorgverzekeraars aan het ziekenhuis gefactureerd. Het ziekenhuis betaalt keert vervolgens weer uit aan de specialisten. Het ziekenhuis ontvangt betalingen van de zorgverzekeraars, waarvan een deel (i.c. omstreeks €20 mln) ten goede komt aan de maatschap medisch specialisten. Grotendeels als vergoeding voor medische verrichtingen en diensten in het ziekenhuis. Eén van de maten had ook een managementpositie die hij gedurende een deel van de werktijd vervulde. Medische verrichtingen zijn uitgezonderd van omzetbelasting, maar hier is geen sprake van een vergoeding voor een medische dienst maar van een vergoeding voor managementparticipatie. Zo bestond een deel van de betaling van het ziekenhuis aan de maatschap uit niet-medische diensten.

maatschap btw blauwe envelop

Niet-medisch, toch btw-vrij?

De Belastingdienst meent dat over de managementvergoeding btw moet worden betaald. De geleverde diensten zijn overduidelijk niet-medisch van aard. Toch besluit de rechtbank dat er geen btw hoeft te worden afgedragen. Hiervoor wordt o.a. het convenant ‘Bekostiging vrij gevestigd medisch specialisten transitie 2012-2014’ aangehaald:

Het convenant voorziet in een verdeling van het aan medisch specialisten toekomende honorarium in een vast en een variabel deel. Uit het variabele deel worden vergoed werkzaamheden in verband met afspraken met betrekking tot praktijkkosten, lokale speerpunten, kwaliteit, terugdringen niet noodzakelijke zorg, terugdringen praktijkvariatie, veiligheid, afspraken m.b.t. meer- en minderproductie, innovatie leidend tot margeverbetering, opleidingsactiviteiten en medisch leiderschap. Naar het oordeel van de rechtbank behoren de in geding zijnde managementactiviteiten onmiskenbaar tot de in het convenant bedoelde werkzaamheden, die worden vergoed uit het variabele deel van het voor honoraria voor medisch specialisten bestemde bedrag.

Het feit dat de managementvergoeding is betaald uit het voor de honoraria voor de medisch specialisten bestemde bedrag, is voor de rechtbank voldoende aanleiding om de btw-vrijstelling ook hier te laten gelden. Dat is opmerkelijk.

Bij een groot accountantskantoor wordt daarover het volgende gezegd:

In het licht van recente jurisprudentie over de overheadvergoeding voor zorggroepen is dat onbevredigend. Ook daar zijn immers door de zorgverzekeraars honoraria aan artsen vergoed voor medische handelingen, maar vond zowel rechtbank als gerechtshof dat de daarmee rechtstreeks verbonden werkzaamheden niet kwalificeerden als de gezondheidskundige verzorging van de mens.

Advies in uw situatie?

Specialisten kunnen uit de genoemde uitspraak mogelijk afleiden dat dergelijke managementactiviteiten vrijgesteld van btw zijn. Neem voor een passend advies contact met ons op via onderstaand formulier.

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Related Posts

Leave a reply


×