Hoge Raad: 30 procent regeling niet in strijd met EU-recht

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de 30 procent regeling niet in strijd is met het EU-recht. Met de 30%-regeling wordt bedoeld dat een werkgever in bepaalde gevallen een werknemer uit het buitenland onbelast 30% van het loon (inclusief vergoeding van extraterritoriale kosten) mag geven. Eventuele onkosten moeten hier wel voor worden aangetoond.

Voorwaarden 30%-regel

Niet iedere buitenlandse werknemer voldoet zomaar aan de 30%-regel. Volgens de belastingdienst moet je om inderdaad 30 procent belastingkorting te krijgen in ieder geval een dienstbetrekking hebben, beschikken over een specifieke deskundigheid die nauwelijks te vinden is op Nederlandse arbeidsmarkt, een geldige beschikking hebben én in de 24 maanden voor de aanvang van de dienstbetrekking in Nederland, meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen.

Dus de ratio is dat wanneer een werknemer met specifieke vaardigheden naar Nederland komt de kosten voor verhuizing (en bijvoorbeeld hoger prijsniveau, visakosten, papierwerk etc.) vergoed worden door een grote korting te geven op de belastingaanslag.

30 procent regeling

150 kilometer afstandseis

Sinds 2012 geldt dat de 30 procent regeling alleen kan worden ingezet voor werknemers die meer dan 150 kilometer buiten Nederland wonen. Het idee is logischerwijs dat werknemers die minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen veel minder hoge kosten hebben. Een expat is nu naar de Hoge Raad gestapt om dit aan te vechten. Volgens hem druist deze afstandseis in tegen het vrije verkeer van werknemers binnen de EU.

De Hoge Raad hield de afstandseis vandaag echter in stand.

Rekenvoorbeelden 30 procent regeling Belastingdienst

Voorbeeld 1:

Het loon inclusief de vergoeding is € 60.000. De onbelaste vergoeding van extraterritoriale kosten is maximaal 30% x € 60.000 = € 18.000.

Voorbeeld 2:

Het loon inclusief de vergoeding is € 40.000. Omdat het inkomen exclusief vergoeding minimaal € 36.889 moet zijn, kunt u maximaal een vergoeding geven van € 40.000 – € 36.889 = € 3.111.

Voorbeeld 3:

Het loon exclusief de vergoeding is € 40.000. De onbelaste vergoeding van extraterritoriale kosten is maximaal 30/70 x € 40.000 = € 17.143.

Overcompensatie

De regeling zou in de praktijk geen aanleiding geven tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Uit het onderzoek van de Advocaat-Generaal blijkt dat aan de vaststelling van de limieten van de 30%-regeling feitelijk onderzoek ten grondslag ligt, dat deze limieten betrekkelijk recent zijn vastgesteld, dat de regeling enige malen is heroverwogen en dat daarbij is getracht om de vrijstelling te laten aansluiten bij de werkelijke extraterritoriale kosten. Vervolgens overweegt de Hoge Raad nog wel dat het hanteren van een vast percentage van het loon bij (zeer) hoge beloningen tot overcompensatie zou kunnen leiden, maar dat dat nog niet betekent dat de regeling systematisch tot een duidelijke overcompensatie leidt.

Hoogleraar fiscale economie in Rotterdam Peter Kavelaars reageert tegenover het FD:

Peter Kavelaars, hoofd wetenschappelijk bureau van adviesorganisatie Deloitte en hoogleraar fiscale economie in Rotterdam, noemt het onjuist dat de Raad niet feitelijk ingaat op de vraag of er sprake is van overcompensatie. Deloitte ging in cassatie namens de belanghebbende. Het bevreemdt Kavelaars dat de Raad met geen woord rept over de voorbeelden die Deloitte naar voren heeft gebracht waarin gebruik wordt gemaakt van de 30%-regeling. In zeven van de acht voorbeelden was duidelijk sprake van overcompensatie, zegt hij.

In de politiek word met gemengde gevoelens naar de 30 procent regeling gekeken. Met name PvdA en PVV zijn kritisch en zien het als overcompensatie voor de over het algemeen toch al welbedeelde expat. PVV-Kamerlid Tony van Dijck ziet de afschaffing van de regeling als een goede weg om het eigen risico in de zorg te verlagen:

‘Terwijl een op de vijf mensen de zorg wel eens mijdt vanwege het veel te hoge eigen risico, krijgen dik betaalde buitenlanders een vette bonus van 900 miljoen euro van de fiscus.”

Vragen over 30% regeling of andere fiscale zaken?

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Related Posts

Leave a reply


×