Stichting die goede doelen faciliteert zelf geen ANBI

Goede doelen faliciteren: geen algemeen nut beogende instellinglogo rechtspraak

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat een stichting die via internet goede doelen faciliteert en donaties ontvangt en doorstort zelf niet kan worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De betreffende stichting stelt onder meer een donatiemodule ter beschikking aan goede doelen, waarmee giften kunnen worden gedaan. Donaties die via deze donatiemodule worden gedaan, worden ontvangen op een derdengeldrekening en vervolgens doorgestort naar het goede doel waarvoor de desbetreffende donatie is bestemd. Voor het gebruik van de donatiemodule int de stichting een bijdrage door middel van een inhouding op de ontvangen donaties.

Het hof beantwoordde de vraag of de Inspecteur de stichting terecht niet langer als ANBI heeft aangemerkt. Het hof heeft geoordeeld dat de stichting zich (nagenoeg) uitsluitend richt op de behartiging van het algemeen belang en dat zij voor ten minste 90 percent ten behoeve van het algemeen belang werkzaam is. Volgens het hof ondersteunt de stichting de goede doelen ‘op andere wijze’ en verricht zij haar activiteiten zonder winstoogmerk tegen een tarief dat nodig is om haar statutaire doelstellingen ten uitvoer te kunnen brengen ECLI:NL:GHSHE:2014:4610.

Advocaat-generaal IJzerman concludeerde echter dat het doel en de werkzaamheden van belanghebbende zelf niet rechtstreeks gericht zijn op de behartiging van het algemeen belang, ook al kunnen zij daaraan indirect wel een bijdrage leveren ECLI:NL:PHR:2015:2256.

Geen algemeen belang

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werkzaamheden van de stichting niet rechtstreeks zijn gericht op het dienen van een door de stichting of een bepaalde ANBI nagestreefd algemeen belang. De werkzaamheden dienen slechts op indirecte wijze de belangen die worden nagestreefd door goede doelen die zich bij de stichting aansluiten. Op voorhand kan niet worden vastgesteld welke goede doelen zich bij de stichting zullen aansluiten en of, en zo ja in hoeverre, die goede doelen het algemeen nut beogen. De stichting zelf kan volgens de Hoge Raad niet als een ANBI worden aangemerkt. Dit neemt niet weg dat donaties die via de stichting lopen voor de donateurs aftrekbaar kunnen zijn als gift indien de donaties worden doorgestort naar een ANBI. Dat heeft dan te gelden voor de gehele gift met inbegrip van de door belanghebbende daarop ingehouden kostenbijdrage.

(via rechtspraak.nl)

Leave a reply


×