Tarieven 2017 Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en Vermogensbelasting

In 2017 verandert er fiscaal het een en ander, zowel privé als zakelijk. De belangrijkste wijzigingen in het algemeen:

  • Berekening belasting box 3 wordt anders vanaf 2017
  • AOW-leeftijd gaat omhoogeric wiebes belastingtarieven 2017 (1)
  • Vanaf 2017 kunt u kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3
  • De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 euro komt terug
  • Aangifte schenk- en erfbelasting alleen nog mogelijk met papieren of digitaal formulier

De inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wijzigen zoals gebruikelijk ook dit jaar weer. Bekijk hieronder de nieuwe tarieven.

Tarieven Inkomstenbelasting 2017

bij een box 1- inkomen van meer dan maar niet
meer dan
belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal
€ 19.982 8,90 % 27,65 % 36,55 %
€ 19.982 € 33.791 13,15 % 27,65 % 40,80 %
€ 33.791 € 67.072 40,80 % 40,80 %
€ 67.072 52,00 % 52,00 %

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die op of na 1 januari 1946 zijn geboren, maar die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, luiden per 1 januari 2017 als volgt:

bij een box 1- inkomen van meer dan maar niet
meer dan
belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal
€ 19.982 8,90 % 9,75 % 18,65 %
€ 19.982 € 33.791 13,15 % 9,75 % 22,90 %
€ 33.791 € 67.072 40,80 % 40,80 %
€ 67.072 52,00 % 52,00 %

De tarieven in de inkomstenbelasting voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1946 zijn geboren, luiden per 1 januari 2017 als volgt:

bij een box 1- inkomen van meer dan maar niet
meer dan
belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal
€ 19.982 8,90 % 9,75 % 18,65 %
€ 19.982 € 34.130 13,15 % 9,75 % 22,90 %
€ 34.130 € 67.072 40,80 % 40,80 %
€ 67.072 52,00 % 52,00 %

Personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zijn niet langer AOW-premie verschuldigd. Dit resulteert in een lager gecombineerd tarief in de eerste en tweede schijf. In de derde en vierde tariefschijf wijkt het tarief voor personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt niet af.

Het tarief in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) bedraagt in 2017 ongewijzigd 25%. Het tarief in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) bedraagt in 2017 eveneens ongewijzigd 30%. Wel wijzigt de berekeningssystematiek voor het forfaitair rendement in box 3 (zie artikel “wijzigingen in de belastingwetgeving”).

Premiepercentages

De premiepercentages voor de sociale verzekeringen luiden in 2017 als volgt.

Omschrijving 2017 was in 2016
AOW-premie 17,90 % 17,90 %
ANW-premie 0,10 % 0,60 %
WLZ-premie 9,65 % 9,65 %
AOF-basispremie werkgever 6,16 % 5,88 %
WW-marginale AWF-premie werkgever 2,64 % 2,44 %
WW-gemiddelde wachtgeldpremie werkgever 1,45 % 1,78 %
WHK premie 1,10 % 1,12 %
WKO premie werkgever 0,50 % 0,50 %
Inkomensafhankelijke werkgeversheffing ZVW (hoog) 6,65 % 6,75 %
Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (laag) 5,40% 5,50 %

De maximum premie-inkomensgrens voor de werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet bedraagt komt in 2017 uit op € 53.701 (2016: € 52.763).

 

Tarieven vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Het vennootschapsbelastingtarief voor 2017 luidt ongewijzigd als volgt:

Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan maar niet
meer dan
bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag vermeerderd met het bedrag dat u berekent door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het belastbare bedrag dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat
I II III IV
€ 200 000 20 %
€ 200 000 € 40 000 25 %

Vanaf 2018 zal de lengte van de eerste tariefschijf stapsgewijs worden verhoogd tot € 350.000 (zie artikel “wijzigingen in de belastingwetgeving”) in 2021. Het tarief blijft ongewijzigd.

Tarieven Vermogensbelasting

De grootste verandering zit in box 3. Tot op heden werd uitgegaan van een fictief rendement van 4% over vermogen. Over dit vermogen werd in box 3 30% belasting geheven. De effectieve belastingdruk is dan dus 1,5%.  Vanaf 2017 wordt dit opgedeeld in schijven. De belastingdienst gaat er vanuit dat het voordeel (rendement) over vermogen groter is zodra dit vermogen zelf groter is. De schijven worden als volgt:

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage 5,39%
1 Tot en met € 75.000 67% 33%
2 Van € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%

Verder wordt het heffingsvrije vermogen opgehoogd naar 25.000 euro (en 50.000 voor u en uw partner gezamenlijk).

Tarief Dividendbelasting 2017

Het dividendbelastingtarief in 2017 bedraagt ongewijzigd 15%.

Belastingadvies nodig? Eerste consult kosteloos.

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

Related Posts

Leave a reply


×