Welke rechtsvorm kiest u als vrijgevestigd medisch specialist in 2016

De afgelopen jaren hebben voor de medisch specialist in het teken gestaan van grote bestuurlijke en zorginhoudelijke veranderingen. Na 2015 werd de integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg ingevoerd, oftewel voor een bepaalde aandoening wordt alle zorg bij een aanbieder gecontracteerd en in een bedrag per patiënt afgerekend. Dit maakt dat de vrije beroepsbeoefenaar in de zorg aan het ziekenhuis declareert, in plaats van aan de verscheidene zorgverzekeraars zoals dat hiervoor het geval was. Dit heeft gevolgen voor de rechtspositie van de vrijgevestigd specialist.

Is de vrije beroepsbeoefenaar een ondernemer?

Dat is de grote vraag. De vrijgevestigd specialist opereert in de ziekenhuisomgeving. Voor de patiënt is het onderscheid tussen een specialist die in loondienst voor het ziekenhuis werkt en de zelfstandig opererende vrijgevestigd specialist vrijwel niet te maken. Het grote voordeel voor de specialist om te worden aangemerkt als zelfstandig ondernemer waren enkele belastingvoordelen. Met de invoering van de integrale bekostiging werd verwacht dat de specialisten hun fiscale status zouden verliezen. Aan een van de belangrijkste voorwaarden voor de ondernemersstatus (meerdere opdrachtgevers) werd niet voldaan. Immers, de volledige kosten worden alleen nog aan het ziekenhuis gedeclareerd.

Maatschap

Vrijgevestigd specialisten waren tot voorheen voornamelijk verenigd in maatschappen. Vijf hartchirurgen van een bepaald ziekenhuis (maatschappen worden meestal ingericht per vakgroep/specialisme) waren vijf ‘maten’ in de maatschap hartchirurgie. De maatschap is een personenovereenkomst en heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het is ‘slechts’ een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal vakgenoten. Er wordt door de maten kapitaal, kennis etc. ingebracht met als doel daar vervolgens gezamenlijk de vruchten van te plukken. Verliezen en winsten worden gedeeld. De maatschapsovereenkomst is geheel vormvrij. Dit betekent dat de maten vrijwel alles zelf kunnen bepalen en kunnen aanpassen. Dit leidt in de praktijk nog weleens tot problemen. Een veelvoorkomend conflict is het non-concurrentiebeding na uittreding uit de maatschap. Niet alle medisch specialisten laten zich goed adviseren alvorens toe te treden tot een maatschap of een maatschap op te richten. Rechters achten medisch specialisten in staat in te schatten waar ze voor tekenen aangezien ze hoogopgeleid zijn.

Download hier een model maatschapsovereenkomst

Hoewel de maatschap uit de gratie is geraakt voor medisch specialisten sinds de belastingvoordelen zouden vervallen door de invoering van de veranderingen in 2015, lijkt dit in de praktijk anders uit te pakken. Een beschikking van een belastinginspecteur bij een ziekenhuis in Hoorn maakt duidelijk dat er ook in de huidige maatschap wellicht toch aan de voorwaarden voor ondernemerschap wordt voldaan. Een praktijk voeren vanuit een maatschap lijkt dus vooralsnog mogelijk, maar de toekomst kan onzeker zijn. Neem contact met ons op voor verdere vragen.

Medisch Specialistisch Bedrijf

Medisch specialisten zochten vervolgens in 2015 massaal hun toevlucht tot zogenaamde Medisch Specialistische Bedrijven (MSB). De oprichting van deze MSB’s is primair gericht op het behouden van de fiscale ondernemersstatus. Zo kan de vrijgevestigd specialist toch zelfstandig blijven declareren, in plaats van in loondienst te gaan bij het ziekenhuis. Het zijn veelal coöperaties waarin verscheidene specialisten lid van zijn. Dit kan een klein groepje specialisten zijn, maar ook alle medisch specialisten in een bepaald ziekenhuis. Vaak is een medisch specialist via zijn of haar persoonlijke besloten vennootschap onderdeel van de coöperatie.

Artikel 2:53 lid 1 Burgerlijk Wetboek beschrijft de coöperatie.

De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.

Een MSB kan ook een besloten vennootschap (bv) of een maatschap zijn. Bekijk hieronder de eigenschappen van de verscheidene typen MSB’s.

MSB maatschap cooperatie bv

 

Wilt u geadviseerd worden over de toekomst van uw praktijk?

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”false”]

 

 

Posted in Gezondheidsrecht, Ondernemingsrecht, Privaatrecht and tagged , , .

Thomas Jaques

Jurist privaatrecht, gezondheidsrecht. Mede-oprichter legalee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *